„XL-TAPE-INTERNATIONAL Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach przy ulicy Ściegiennego 248, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS 0000141772 (REGON: 290673671, NIP: 657-109-8610), oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019, poz. 1649 )”